Μάρτιος 2015
τεύχος 303
Ιανουάριος 2012
τεύχος 46
  • Καταστροφή! Μου έκλεψαν το NTLDR!...
  • Call of Duty 4 (original) > PC reset > NTLDR is missing - press Ctrl+Alt+Del to restart - BIOS Windows (80GB Western Digital) - boot device priority 320....
    Μου αρέσει η απέριττη και σπαρτιάτικη γραφή σου! Το πιο πιθανό είναι πως κάτι αλλοιώθηκε στο BCD (Boot Configuration Data) των Vista. Ενεργοποίησε τον υπολογιστή, έχοντας...
    Image Map